Mogelijkheden voor bijen in akkerranden en akkerreservaten?  
Akkers en akkerranden zijn uitstekende foerageergebieden voor honingbijen en als er nestgelegenheid in de naaste omgeving is, ook voor wilde bijen.
Bloemrijke akkers en akkerlanden zijn voor de biodiversiteit van groot belang. Daar profiteren niet alleen insecten van maar ook vogels. Bovendien zijn zulke akkers ook voor de recreatie van betekenis.
Voor akkerrandenbeheer bestaan stimuleringsfondsen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de provinciale overheden. Een punt van zorg is vaak de continuiteit van deze randen. Daarnaast loopt de bloemenrijkdom vaak terug.
Als akkerranden voor biologische bestrijding van plaagdieren worden ingezaaid, hoeft dat niet zo groot probleem te zijn, maar als het ook de bedoeling is om wilde bijen te bevorderen is continuiteit dringend gewenst.
 
Gele ganzenbloem in de omgeving van Tillburg (1989) -
 
Gele ganzenbloem in het Rijk van Nijmegen, het is niet zeker of dit een spontane vegetatie is of is ingezaaid (Beek 2007)
 
Akkerrand met gele Ganzenbloem. De kruiden zijn uitgezaaid. De wilde bijen zijn hier nog niet gevestigd. Alleen als dit systeem wordt gecontinueerd komen er wilde bijen. Akkerranden die tijdelijk zijn hebben alleen een functie voor honingbijen en hommels die vrij lange afstanden kunnen afleggen, maar ecologisch gezien is het effect gering. (Oosterbeek 2009)
 
Een akkerreservaat - Korenbloem wordt van nature alleen in akkerreservaten nog massaal aangetroffen, vaak samen met andere zeldzame en meer algemene akkeronkruiden. (Overasselt, 2005)
 
Een fragment van een akkerrand:korenbloem. grote klaproos en echte kamille
 
Akker met korenbloem in Noord-Frankrijk Op het gebied van bijen vooral wilde bijen is hier niet beter dan in Nederland. Dat geldt voor meer Europese landen.
 
Fragment met echte kamille en gele ganzenbloem
 
Een braakliggende akker - Grote klaproos en echte kamille komen op deze wijze buiten de de natuurreservaten vrijwel niet meer voor. Beide planten zijn niet zo kritisch ten aanzien van hun milieu, maar te veel mest en het gebruik van herbiciden overleven ze niet. (omg. Espe 1990)
 
Hoek van en akker met grote klaproos, reukeloze kammile en koolzaad
Een groot schalige akker in Noord-Frankrijk: tijdelijk heel goed voor honingbijen. Door floristische armoede en gebrek aan nestgelegenheid zeer waarschijnlijk slecht voor wilde bijen.
 
Een akkerrand met klaproos en echte kamille. Een onderzoekopstelling in Wageningen (2001). Bloemrijke akkerranden zouden veel moeten worden gestimuleerd, maar wel in cominatie met ecologisch beheer. Dit is niet alleen goed voor de bijen maar ook voor de totale biodiversiteit.
Een akkerrand met valse kamille in Midden-Frankrijk. Het lijkt er op alsof hier een preventieve chemische onkruidbestrijding is uitgevoerd.