Moeten bijenvriendelijk akkerranden altijd worden ingezaaid?
Van nature kunnen er allerlei plantensoorten van grasland en ruigte langs intensieve landbouwgronden voorkomen. Dit is een sterke indicatie dat stroken langs akkers die uit de productie worden genomen (agroranden) bij een goed beheer vegetaties kunnen opleveren die interessant zijn voor bijen en andere bloembezoekende insecten, vooral als de aangrenzende strook grond niet wordt bemest. Deze zullen waarschijnlijk een stuk stabieler zijn dan de akkerranden die door eenjarige soorten (pionierplanten) worden gedomineerd. Vooral brede akkerranden lenen zich voor een gefaseerd maaibeheer. Bij 2 x maaien ontstaat een grazig gedeelte vergelijkbaar met een smalle berm; de strook die maximaal 1 x per jaar wordt gemaaid zal meer ruigtekruiden bevatten. Gefaseerd beheer is ook hier het sleutelwoord.
 
 
Heelblaadje, kattenstaart en smeerwortel groeien op de grens van het intensief beheerde weiland. (Gemeente Scherpenzeel 2009) ---
 
Boerenwormkruid: tussen deze vegetatie van boerenwormkruid en het intensieve weiland ligt een greppel van ca. 1m breed. Bij deze afstand kan boerenwormkruid goed stand houden. (Binnenveld gemeente Rhenen 2009)
 
Een strook boerenwormkruid van ca. 5 m breed (omgeving Oldenbrug Duitsland, 2011)
 
Op deze kleigornd doet Patinaak het goed. (Overflakkee 2009).
 
Pastinaak fragment vegetatie
 
Koninginnekruid kan goed in voedselrijke milieus groeien en houdt al jarenlang stand langs deze akkerrand (Gemeente Scherpenzeel 2009). --
 
Gewone berenklauw: Deze berm langs en recreatief fietspad grens aan een maïsakker. De bodem is hier zeer voedselrijk, maar er groeien nog net geen brandnetels. Een maaibeheer is waarschijnlijk voldoende om verdere verruiging tegen te gaan. (Emminkhuizerberg 2009) ---
 
Wilgenroosje in een greppel langs een intensief weiland. (scherpenzeel 2009)
 
Grote kattenstaart groeit hier in een zeer smalle greppel. Een zeer ongewoon beeld langs een maïsakker
 
Anderzijde van de akker. Kattenstaart is hier ingeklemd tussen de maisakker en intensief weiland, maar het deert de plant niet.
 
Gewone engelwortel neemt hier een bijzondere plek in. Normaal groeien hier brandnetels. De grond moet hier vochtig zijn en oorspronkelijk was deze zandige bodem ook voedselarm. Het feit dat brandnetels hier niet dominant voorkomt, geeft aan dat dit een bijzondere plek moet zijn geweest en wellicht ook nog steeds een kansrijke plek is voor natuurontwikkeling. ---
 
Een grazige agro/akkerand van ca. 3 m breed. Op de open plekken groeit echte kamille. Door maaien en afvoeren kan deze vegetatie bloemrijker worden. (Wageningen 2009)
 
Een grazige akker/agrorand van ca 5 m breed, is ingezaaid. Vlasbekje is vermoedelijk spontaan. Op deze zandige bodem kan een bloemrijke vegetatie ontstaat door een of twee maal per jaar te maaien en het maaisel af te voeren. (De maïsakker werk druk door honingbijen bevlogen). (Wageningen 2009) -
 
Een grazige agro/akkerrand met peen en boerenwormkruid. In deze relatief voedselrijke situatie kan boerenwormkruid tot dominantie komen. Zowel voor de bijen als voor het beeld is dat hier geen probleem. (Wageningen 2009)
 
Een grazige agro/akkerrand langs een bietenakker. Op de voorgrond groeit peen op de achtergrond akkerdistel. Bij biologische bedrijven zou akkerdistel tot overlast kunnen leiden omdat er geen chemische bestrijdingsmiddelen mogen worden gebruikt. (Wageningen 2009).
Wilde peen komt in de omgeving van een Ems talrijk voor. Misschien is peen hier ingezaaid, maar het lijkt sterk op een natuurlijk vegetatie.