Recreatieparken voor bijen
Parken die bestemd zijn voor allerlei vormen van recreatie. Ze bieden gelegenheid voor sport, spel, sociale contacten en vele vormen van individuele ontspanning. De meeste van deze parken zijn  na 1950 aangelegd. Er is meestal een sterke afwisseling van beplantingen aanwezig en bevat vaak zeer ruime grasvelden en waterpartijen. De beplanting bestaat meestal uit inheemse soorten. De meeste beplantingstypen kunnen voorkomen.
Het milieu wordt vaak bepaald door de oorspronkelijke bodem, maar   kan ook  bestaan uit opgebrachte grond. Door intensief gebruik is het vaak tamelijk gestoord.
In parken die ecologisch worden beheerd komen ook veel micromilieus voor: in de vorm van dood hout en de grenzen tussen verschillende begroeiing typen, en langs natuurlijke oevers of vervallen oeverbeschoeiingen.
In recreatieparken die ecologische worden beheerd kan een grote verscheidenheid aan kruiden aanwezig zijn. Vooral in de vorm van bloemrijke hooilanden,  bermen, zomen en bloemrijke oevers. Op plekken waar water recreatie is beperkt,  kunnen ook waterplanten voorkomen.
Voor de bijenteelt liggen er in deze parken veel mogelijkheden. In de eerste plaats  kunnen in principe alle inheemse houtige drachtplanten er groeien. En in ecologische beheerde parken zijn er vaak volop kruidachtige drachtplanten aanwezig. Op veelvuldig gemaaide plaatsen komt vaak witte klaver voor en soms ook brunel.
Ecologisch groenbeheer levert niet altijd de gewenste massa drachtplanten op waar imkers op hopen. Zo wordt grote ratelaar die bij ecologisch groenbeheer dominant kan voorkomen nauwelijks door honingbijen bezocht, maar wel talrijk door hommels. Aan de randen van beplantingen en langs sloten en vijvers groeien meestal dan wel goede drachtplanten.
Om misverstand te voorkomen wordt hier benadrukt dat parken, vooral graslanden vooral een sociale functie hebben.
 
Park te Keizerslande, Deventer 1996 - In Deventer werd (nog?) het openbaar groen in de periode 1985-2000 zeer vakkundig ecologische beheerd. Wilde bijen kwamen talrijk voor. Op de foto: gewoon duizendblad met boerenwormkruid.
 
Maastricht -- Hooiland met onder meer groot streepzaad dat hier talrijk door bijen werd bezocht. Maastricht, Recreatiecentrum West 1998)
 
Recreatiecentrum West staat in verbinding met de Via Regia waar ca. 25 soorten wilde bijen zijn waargenomen. (Maastricht 1998)
 
Vlaardingen 1995 - Van een gedeelte van dit park is de bovengrond verwijderd. Vervolgens is maaisel van een nat hooiland uitgelegd. Naast grote ratelaar en moeraskartelblad groeit er ook echte koekoeksbloem, rietorchis.
 
Grote ratelaar in de stad -- In dit weiland, dat onderdeel uitmaakt van een groene lob in de stad, is het waterpeil verhoogd. Grote ratelaar is hier aspectbepalend. Ook rietorchis en echte koekoeksbloem zijn in deze vegetatie aanwezig. (Rotterdam, Omoord 1997)
 
Spoolderbos Zwolle 1996 - Grasland met grote ratelaar en rietorchis na ca. 15 jaar ecologisch maaibeheer
 
Spoolderbos Zwolle 1996 - Grasland met grote ratelaar en rietorchis na ca. 15 jaar ecologisch maaibeheer
 
Utrecht - Dit wijkpark rondom het fort Lunette wordt sinds begin jaren negentig ecologisch beheerd. Samen met het fort Lunette, de omliggende woonwijken, de spoorlijn Utrecht-De Bosch en Utrecht-Arnhem en het volkstuincomplex vormt dit park een uitstekende plek voor een bijenstand. (Utrecht 1993)
 
Veenendaal 1993 - In dit wijkparkje zijn verschillende kruiden uitgezaaid. Op de foto onder meer peen en jacobskruiskruid
 
Zoetermeer, Westerpark 1992 - Dit park wordt volledig ecologische beheerd. Alle typen begroeiingen komen hier voor en het park sluit aan bij een tuinrijke woonwijk. Een zeer geschikte plek voor een een bijenstal. De gele plant rechts is gewoon barbarakruid, links kruipende boterbloem.
 
De Gemeente Ede -- Was en is nog steeds voorloper op het gebied van ecologisch groenbeheer. De periode tussen 1980-2000 waren daarbij topjaren. Ede is daarbij vooral bekend door het uitzaaien van soorten. De gemeente heeft een eigen zaadbank. Er was steeds veel aandacht voor de esthetische kwaliteit van het groen. Bijen waren talrijk aanwezig. Op de foto stalkaars met grijskruid op de achtergrond. (Ede 1996).
 
Haarlem 1998 -- Parken bieden ruimte voor bloemakkers die niet alleen interessant zijn voor bijen, maar ook voor de bewoners en gebruikers. Op de foto wordt de akker gedomineerd door bleke klaproos. Veel meer plantensoorten zijn mogelijk.