Ruigte voor bijen langs het spoor-------
Zonder maaien ontstaat er ruigte. Langs spoorwegen is deze ruigte vaak bloemenrijk en van grote betekenis voor bijen en andere bloembezoekende insecten. Verder zijn ze landschappelijk zeer fraai. Ruigte kan zich jaren achtereen handhaven, maar houtige opslag moet wel van tijd tot tijd worden afgezet. Ruigten kunnen met een lage frequentie worden gemaaid, gewoonlijk éénmaal in de 3 jaar in de late herfst of in de winter. De bloei en de zaadvorming zijn dan al lang achter de rug. Zolang de ruigte niet dicht groeit met houtige soorten hoeft er doorgaans niet te worden gemaaid.
-
Waar inhammen worden gemaakt of de houtige begroeiing wordt afgezet kunnen ruige, bloemrijke zomen ontstaan, zoals op deze foto met koninginnekruid en Schaduwkruiskruid. (Eys 1993)
 
Boerenwormkruid komt talrijk langs spoorwegen voor is is voor veel bloembezoekende insecten van groot belang. De plant wordt onder meer bezocht door wormkruidbij. (Zwolle 1989)
Door het hele land komen verschillende soorten asters langs lintvormige landschapselementen voor onder meer smalle aster: in bermen van spoorwegen, autowegen, kanalen en rivieroevers en op allerlei overhoeken. Ze worden in de nazomer vooral door hommels, honingbijen, zweefvliegen en vlinders bezocht. (Enschede 1989)
Guldenroede (op de foto Canadese guldenroede) worden door allerlei bloembezoekende insecten bezocht. Het is een belangrijke plant voor honingbijen. Zowel late- als Canadese guldenroede zijn sterk invasieve en concurrentiekrachtige soorten. Vooral op open gronden zoals oude spoorwegemplacementen en braakliggende akkers kunnen deze soorten tot langdurige dominantie komen. (Deventer 1996)
Wilgenroosje komt frequent langs het spoor voor en is vaak over honderden meters dominant aanwezig zijn. (Elst Betuwe 1989)
Zwarte toorts i is vooral een soort van lintvormige landschapselementen zoals spoorbermen, dijktaluds en wegbermen
Reuzenberenklauw i is een plant met grote esthetische waarde die vaak druk door allerlei bloembezoekende insecten wordt bezocht. De soorten kan zeer dominant optreden. Begin van de jaren tachtig kwam deze soort nog zelden langs het spoor voor, maar is nu op enkele plekken over een paar honderd meter volledig dominant, onder meer bij Steenwijkerwold. Een zeer zorgelijke ontwikkeling. (Leeuwarden 1997)
Grote hardvrucht is een zeldzame tot zeer zeldzame soort in Nederland. De vegetatie waarin deze soort voorkomt moet in verband met de ontwikkeling van nieuwe planten jaarlijks worden gemaaid.