Overzicht beheertypen ruigten
R0 -- Brakke bodems
  Voorkomen -- In hoofdzaak plaatsen die onder invloed staan van getijden. Dit betreft het estuarium in Zuidwest Nederland waar vooral heemst in aanspoelingsgordels voorkomt.
R1 - R3 -- Natte tot vochtige (droge), voedselarme min of meer zure bodem
  Opmerking -- Dit beheertype bevat zelf geen bijenplanten, mar wordt veel vaak geflankeerd door soorten van wilgenbroekstruweel en restanten van heidevegetaties.
  Voorkomen -- Als restant van bos-, struweel en heidevegetaties tussen 1980 en 1995 in hoofdzaak in spoorwegbermen en -greppels waargenomen.
R5 -- Zomerdroge tot vochthoudende, matig voedselrijke, kalkhoudende bodem
  Voorkomen -- Vooral tussen 1980 en 1995 op spoordijken, spoorwegtaluds van spoorweginsnijdingen en overhoeken op spoorweg emplacementen. In hoofdzaak in Zuid-Limburg; vooral op geregeld afgebrande taluds en bermen en overhoeken op spoorwegemplacementen. Verder ook op taluds van holle wegen en dijk hellingen.
R6 -- Droge tot vochthoudende, matig voedselrijke bodem
  Voorkomen -- Overhoeken van industriële terreinen: steenfabrieken, spoorwegemplacementen, zandafgravingen. Wilgenroosje vooral in de duinen, kap- en stormvlakte van bossen; verder langs bossen en bosachtige elementen.
R7 -- Vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke bodem
  Voorkomen -- Door het hele land op overhoeken en braakliggende overhoeken van industriële terreinen: steenfabrieken, spoorwegemplacementen, haventerreinen, zandafgravingen; spoor- en kanaalbermen, spoordijken en overhoeken langs wegen.
R8 -- Natte matig voedselrijke tot zeer voedselrijke bodem
  Voorkomen -- Door het hele land langs allerlei wateren en natte lintvormige landschapselementen en andere natte braakliggende terreinen; vaak als oevervegetatie.
R9 -- Vochtige zeer voedselrijke bodem
  Voorkomen -- Door het hele land in lintvormige landschapselementen en op braakliggende terreinen en op allerlei mechanisch verstoorde of bemeste terreinen. Op rijke gronden ook langs bossen en zowel binnen als buiten de stad ook langs beplantingen.